Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží dodávaného společností Akart CZ spol. s r.o., platné od 1.9.2012

Preambule

Smluvní strany uzavírají tyto všeobecné obchodní podmínky s cílem stanovit seriózní podmínky pro uskutečňování prodeje zboží a výrobků mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby kupující byl řádně a plně uspokojen pokud jde o kvalitu a včasnost dodávky zboží, ale zároveň se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jako nedílná součást kupních smluv, uzavíraných o prodeji a koupi výrobků z vlnité, hladké a polepované lepenky, dřevěných nebo plastových obalů a ostatního zboží dodávaného společností Akart CZ spol. s r.o. jakož i rámcových kupních smluv, pokud byly mezi stranami uzavřeny.

Všeobecná ustanovení

 1. Vystupuje-li na straně kupujícího právnická osoba, je povinna prodávajícímu předložit výpis z obchodního rejstříku, příp. doklady prokazující existenci této právnické osoby.
 2. Je-li kupujícím podnikatel – fyzická osoba, předloží při prvním uzavírání smlouvy ověřenou kopii oprávnění k podnikání a potvrzení o zřízení účtu.

Vznik kupní smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční na základě písemné objednávky kupujícího. Objednávku lze zaslat na e-mail nebo fax a má závaznost, je-li prodávajícímu potvrzena. V takovém se považuje za návrh kupní smlouvy.
 2. Objednávka bude vycházet z nabídky zboží prodávajícího.
 3. Objednávka – návrh kupní smlouvy bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje: identifikační údaje kupujícího, název a druh zboží, smluvní cenu, dodací paritu/způsob dopravy, dodací lhůtu.
 4. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi smluvními stranami uzavřena jednotlivá kupní smlouva.
 5. Změny kupní smlouvy je možné činit jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky. 
Dodací podmínky

 1. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží odeslat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním zboží nebo předtím tehdy, kdy získá oprávnění zásilkou nakládat, jde – li o zboží přepravované.
 2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny kupujícího nebo uskladnit neodebrané zboží ve svém skladu, přičemž v tomto případě je kupující povinen hradit prodávajícímu skladné ve výši 0,5% z  ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění.
 3. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.
 4. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží s odchylkou +/- 10% oproti množství sjednanému v kupní smlouvě a kupující je povinen takové množství zboží převzít.
 5. Prodávající zaručuje termín dodání zboží jen v tom případě, že po odeslání návrhu kupní smlouvy obdrží do 3 pracovních dnů její potvrzené vyhotovení (faxem, poštou, osobně). V případě výrobků z vlnitých lepenek je nutno potvrzené vyhotovení kupní smlouvy odeslat dodavateli obratem. Potvrdí – li kupující návrh kupní smlouvy faxem, je povinen téhož dne zaslat originál též poštou.
 6. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě – stávka, výluka, válka, požár, vyšší moc apod. O těchto událostech je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání. 
Reklamace, odvolání výrobků

 1. Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny při prohlídce zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 10 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, která činí 6 měsíců. V případě reklamace zjevných vad zboží, způsobených transportem, je kupující povinen doložit prodávajícímu zápis, podepsaný příslušným přepravcem, resp. řidičem, z něhož bude vyplývat specifikace zjevných vad a jejich rozsah. Nedojde – li k doručení uvedeného zápisu nejpozději současně s uplatněním práv z odpovědnosti za vady kupujícím, není prodávající povinen reklamaci uznat. Zkoušky reklamovaného zboží se provádí podle běžných norem.
 2. V případě zjištění nebezpečných (zdravotně závadných) výrobků, je prodávající povinen oznámit kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy obdržel od kupujícího informaci o výskytu takovýchto výrobků (identifikováno číslem zakázky) nebo je sám zjistil, všechny další vyskladněné dodávky nebezpečných výrobků a místa jejich uložení. 
Balení
 
Zboží je baleno na EUR paletách nebo jiným dohodnutým způsobem. Není – li ujednáno jinak, je kupující povinen vrátit nepoškozené EUR nebo jiné vratné palety na své náklady prodávajícímu nejpozději do 2 měsíců od dodání takto baleného zboží. Nedojde - li v této lhůtě k vrácení vratných palet je prodávající oprávněn vyfakturovat jejich cenu kupujícímu se splatností 14 dní. Není – li cena EUR nebo jiných vratných palet sjednána v kupní smlouvě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu jejich pořizovací cenu. Je – li zboží dodáno na jednorázových paletách, je kupující povinen zaplatit jejich pořizovací cenu v termínu splatnosti samotného zboží.
 
Cenové a platební podmínky

 1. Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji ze závodu prodávajícího (EXW dle INCOTERMS 2000) bez DPH.
 2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 15 dnů od data vystavení faktury.
 3. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením kupní smlouvy, pro nějž je prodávající oprávněn od této odstoupit. Taktéž je v tomto případě prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s kupujícím, od rámcové kupní smlouvy, je – li uzavřena, nebo odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se kupující dostane do prodlení se splacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem.
 4. Poruší-li kupující povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží řádně a včas, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den svého prodlení. Touto sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a to v plném rozsahu.
Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo a autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům a vzorkům, jakož 
  k výkresové dokumentaci a podobným podkladům vztahujícím se k dodávanému zboží, které nebyly dodány kupujícím. Předá – li kupující prodávajícímu grafický návrh podoby budoucího zboží nebo podklady ke zhotovení takového grafického návrhu, nese veškerou odpovědnost za obsah textů, grafických vyobrazení, tvarů, apod. Kupující je si plně vědom toho, že obsahem grafického návrhu nebo podkladů ke zhotovení grafického návrhu nesmí zasáhnout do práv třetích osob, zejména do práv k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, průmyslovým vzorům apod.
 2. Pokud nebyly výsekové formy anebo litografie dodány kupujícím, uhradí kupující prodávajícímu náklady na jejich zhotovení. Prodávající provede vyúčtování těchto nákladů na daňovém dokladu separátně, mimo cenu dodávaného zboží, zpravidla při první fakturaci za dodávku nového výrobku.
 3. Prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, rozuměno výsekové formy nebo litografie, bezplatně uskladňovat po dobu 2 let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady sám nevyžádá, budou po uplynutí uvedené lhůty zlikvidovány na účet prodávajícího.
 4. Vývoj a výroba prvních tří vzorků vztahujících se k dané poptávce nebo zakázce nejsou kupujícímu účtovány, pokud není písemně sjednáno jinak. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu uhradit, pokud není písemně sjednáno jinak.
 5. Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami). V případě nesplnění této povinnosti se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu škody, které mu vzniknou, např. neodpovídajícím použitím výrobků, uplatnění postihů ze strany státních orgánů, apod.
 6. Prodávající je oprávněn použít odpadový materiál vzniklý při výrobě zboží, který je označen obchodní firmou kupujícího nebo jeho logem, jím vlastněnou ochrannou známkou či jiným označením, jež má kupující právo užívat, jako pomocný balící materiál pro balení zboží jiných kupujících nebo jej předat k recyklaci.
Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány smluvními stranami.
 2. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí hmotným právem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a dalšími obecně závaznými právními přepisy ČR. K řešení sporů souvisejících s kupní smlouvou, rámcovou kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je dána pravomoc věcně a místně příslušného obecného soudu prodávajícího v České republice, který bude postupovat podle procesních předpisů platných v České republice.
 3. Pokud není v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 

 

                         …………………………………………………………………………………                                                                         

                         podpis oprávněné osoby + razítko                                                                                                                                     

 

 

 

                         ………………………………………………

                         datum

Kontakty Akart CZ spol. s r.o.
Bystřička 384
756 24 Bystřička

Mobil: +420 774 500 656
Mobil: +420 775 514 529
E-mail: info@akart.cz

Ukaž na mapě
Enjoyed with Azami.cz
Enjoyed with Azami.cz